View Post

Bhagavad-gitan oppeja, osa 1

धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव: । मामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ Dhṛtarāṣṭra sanoi: Oi Sañjaya, mitä tekivät …